Τροποποίηση της ΥΑ για την Ενισχυτική Διδασκαλία 2018-2019 Αφορά στη σύνθεση των ΣΟΔΑΕ και στην κάλυψη των οδοιπορικών για τις επιτόπιες εποπτείες


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 196690/Δ2/16-11-2018 (ΦΕΚ 5346/Β/28-11-2018) του Υπουργείου Παιδείας

Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 9 του Άρθρου Μόνου της με αριθμ. 164700/Δ2/03-10-2018 υπουργική απόφαση (Β΄ 4517) αντικαθίστανται ως εξής:

«Σε επίπεδο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συστήνεται, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Συντονιστική Ομάδα Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (ΣΟΔΑΕ), η οποία αποτελείται από:

Α) τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ), ως Πρόεδρο,

Β) τον Οργανωτικό Συντονιστή του ΠΕΚΕΣ στην περιοχή αρμοδιότητας του οποίου ανήκει η ΔΔΕ,

Γ) ένα (1) έκτων αριθμ. 2 και 3 (Σημείωση Συντάκτη : ??????) τακτικών οριζόμενων μελών του ΠΥΣΔΕ και

Δ) έναν (1) Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου αντίστοιχου των διδασκόμενων μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, που ανήκει σε ΠΕΚΕΣ της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή έναν (1) εκπαιδευτικό κλάδου αντίστοιχου των διδασκόμενων μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα με τουλάχιστον δεκαπενταετή προϋπηρεσία, που ανήκει στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.».

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 11 του Άρθρου Μόνου της με αριθμ. 164700/Δ2/03-10-2018 υπουργική απόφαση (Β΄ 4517) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι δαπάνες κάλυψης των οδοιπορικών για τις επιτόπιες εποπτείες καλύπτονται από τον ΚΑΕ της οικείας Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης ή Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης βάσει της κείμενης νομοθεσίας.».

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Διαβάστε την απόφαση σε ΦΕΚ

Share and Enjoy !
Shares