Τροποποίηση της ΥΑ για τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση


άκουσε το άρθρο

Με την Φ.353.1/28/126721/Δ1/11-9-2013 (ΦΕΚ 2341/Β/20-9-2013) τροποποιείται (10η τροποποίηση) η ΥΑ Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/Β/16-10-2002) με θέμα “Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων” – (Καθηκοντολόγιο)

Με τη νέα τροποποίηση :
«Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα (Ε.Ω.Π.) στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση συντάσσεται εντός του μηνός Σεπτεμβρίου από το Διευθυντή του σχολείου σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό.  Το Ε.Ω.Π. εγκρίνεται από το Σχολικό Σύμβουλο που έχει την παιδαγωγική ευθύνη των σχολείων σε συνεργασία με τον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης.  Ένα εγκεκριμένο αντίγραφο επιστρέφεται στο σχολείο.
Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εποπτεύουν τη σύνταξη και εγκρίνουν τα Ε.Ω.Π. των σχολικών μονάδων της Περιφέρειας ευθύνης τους, την εφαρμογή της κείμενης σχετικής νομοθεσίας και την υλοποίηση του πνεύματος των ισχυόντων  Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ.)»

Δείτε την τελευταία τροποποίηση Φ.353.1/28/126721/Δ1/11-9-2013 (ΦΕΚ 2341/Β/20-9-2013)

Δείτε την Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/Β/16-10-2002) με όλες τις αλλαγές

Share and Enjoy !
Shares