Τροποποίηση της ΚΥΑ για τον καθορισμό οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Προστίθενται εννιά νέες παθήσεις

Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ151/35408/Α5/3-3-2017 (ΦΕΚ 683/Β/6-3-2017, ΑΔΑ:ΩΘΣ74653ΠΣ-ΦΞΣ) των υπουργών Παιδείας και Υγείας

Τροποποιούμε την αριθ. Φ151/17897/Β6 (ΦΕΚ 358/τ.Β’/2014) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση», ως ακολούθως:

Α. Στο άρθρο 3 της ανωτέρω απόφασης, προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Ειδικά για εισαγωγή υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017 και 2017-2018 και για τις παθήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει σε μία από τις Επταμελείς Επιτροπές των παρακάτω τριών (3) Νοσοκομείων: Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», που έχουν οριστεί για εισαγωγή υποψηφίων το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, από 06-03-2017 έως και 13-03-2017».

Β. Στο Παράρτημα της ανωτέρω απόφασης, μετά των κωδικό 68 και την αντίστοιχη πάθηση, προστίθενται κωδικοί και αντίστοιχες παθήσεις ως εξής:

Διαβάστε την ΚΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο