Τροποποίηση της εξεταστέας ύλης στο μάθημα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ της Α’ τάξης Γενικού Λυκείου


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 60225/Γ2/16-4-2014 (ΦΕΚ 1134/Β/5-6-2014) του Υπουργείου Παιδείας
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 20895/Γ2/13−02−2014 Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α΄ τάξης Ημερησίου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013−2014» (ΦΕΚ Β’ 547).

Από την εξεταστέα ύλη του μαθήματος Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου, Β’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου και της Α’ τάξης των Μουσικών, Καλλιτεχνικών και Εκκλησιαστικών Λυκείων, όπως αυτή έχει οριστεί με την με αρ. πρωτ. 20895/Γ2/13−02−2014 Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ Β΄ 547), αφαιρείται από το ΜΕΡΟΣ Β΄ − ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ η ενότητα 3.4 «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση» (σελίδες 72−74) του κεφαλαίου 3.

Διαβάστε την ΥΑ

Share and Enjoy !
Shares