Τροποποίηση της εγκυκλίου με θέμα «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018» Οι διαδικασίες επιλογής θα πραγματοποιηθούν τις εργάσιμες ημέρες από 20 έως και 23 Ιουνίου 2017


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 86171/Δ2/23-05-2017 (ΑΔΑ: ΩΝ8Σ4653ΠΣ-Δ1Ο) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 70411/Δ2/28-4-2017 εγκύκλιο ως ακολούθως:

1. Αντικαθίσταται η ενότητα Β «Διαδικασία εξετάσεων» ως εξής:

Στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια) εγγράφονται ως μαθητές απόφοιτοι Δημοτικού, ύστερα από επιλογή. Η διαδικασία επιλογής για το σχολικό έτος 2017-2018 θα διενεργηθεί από τις αρμόδιες επιτροπές, οι οποίες θα οριστούν από τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα πραγματοποιηθούν τις εργάσιμες ημέρες από 20 έως και 23 Ιουνίου 2017.

Ειδικότερα, για τη γραπτή εξέταση των υποψηφίων (ακρόαση ηχητικού υλικού – CD) και λόγω της σύμπτωσης με την ημερομηνία των εισαγωγικών εξετάσεων στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια 20 Ιουνίου 2017, η γραπτή εξέταση (ακρόαση ηχητικού υλικού) θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. με αναπαραγωγή του ηχητικού υλικού άπαξ, σε όλα τα Μουσικά Σχολεία και για όλους τους υποψήφιους ταυτόχρονα. Την ευθύνη για την ταυτόχρονη γραπτή εξέταση όλων των υποψηφίων σε κάθε Μουσικό Σχολείο την έχει η Διεύθυνση του Σχολείου που παρέχει τη Διοικητική στήριξη στη διαδικασία των εισαγωγικών εξετάσεων.

Μετά την ολοκλήρωση της γραπτής εξέτασης των υποψηφίων, η διαδικασία εισαγωγής θα συνεχίσει με την εξέταση των υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή. Αναλόγως του αριθμού των αιτήσεων η διαδικασία της εξέτασης των υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή δύναται να διαρκέσει από την Τρίτη 20 έως και την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017.

Σε περιπτώσεις σχολείων που λόγω του αριθμού των υποψηφίων θα χρειαστεί μόνο μία ημέρα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης – επιλογής (γραπτή εξέταση υποψηφίων και εξέταση από την αρμόδια επιτροπή), αυτή μπορεί να είναι η Τετάρτη 21 Ιουνίου2017.

Οι θεματικές ενότητες, στις οποίες αξιολογούνται οι υποψήφιοι, είναι: «Ρυθμός», «Ακουστική Ικανότητα», «Φωνητική Ικανότητα», «Διάκριση ηχοχρωμάτων» και προαιρετικά ένα μουσικό όργανο (Ευρωπαϊκό ή Παραδοσιακό), σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής.

Η βαθμολόγηση των υποψηφίων που εξετάζονται, γίνεται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.64379/Δ2/18-4-2017 ΥΑ (Β΄1405) «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων».

Η αρχική εγκύκλιος (70411/Δ2/28-4-2017, ΑΔΑ:7Γ6Ι4653ΠΣ-ΖΞ7)

Η νέα τροποιητική εγκύκλιος (86171/Δ2/23-5-2017, ΑΔΑ:ΩΝ8Σ4653ΠΣ-Δ1Ο)

Share and Enjoy !
Shares