Τροποποίηση της απόφασης κατανομής των σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Φλώρινας σε Ομάδες Συμπερίληψη και του Εκκλησιαστικού Σχολείου Φλώρινας

Απόφαση 4029/22-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΔΥΕ46ΜΤΛΗ-8ΜΝ) της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας

Α) Τροποποιούμε την αριθμ. 251/28-01-2022 (ΑΔΑ: 6Θ9Τ46ΜΤΛΗ-4Γ5) απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, με την προσθήκη του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου-Γυμνασίου Φλώρινας, στην Α΄ Ομάδα από τις ήδη οριζόμενες από τις προγενέστερες αποφάσεις (7757/21-12-2016, ΑΔΑ: ΩΦΗ14653ΠΣ-ΘΝ8) ομάδες σχολείων της περιοχής αρμοδιότητάς της, ως ακολούθως:

Β) Όσον αφορά τις χαρακτηριζόμενες ως όμορες ομάδες σχολείων, δεν υφίσταται καμία μεταβολή, και παραμένουν ως ακολούθως:

  • Η 1η Ομάδα χαρακτηρίζεται ως όμορη με την 2η Ομάδα.
  • Η 2η Ομάδα χαρακτηρίζεται ως όμορη με την 1η και την 3η Ομάδα.
  • Η 3η Ομάδα χαρακτηρίζεται ως όμορη με την 2η Ομάδα.

Διαβάστε την τροποποιητική απόφαση

Μετάβαση στο περιεχόμενο