Τροποποίηση στο καθηκοντολόγιο Αφορά στις αρμοδιότητες του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης

Απόφαση 93813/Γ1/12-6-2015 (ΦΕΚ 1329/Β/2‐7‐2015, ΑΔΑ:78ΤΒ465ΦΘ3-5Ω4) του Υπουργείου Παιδείας

Συμπληρώνουμε την αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8.10.2002 Υπουργική Απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ως εξής:
Στο άρθρο 1 παράγραφος 2 προστίθεται εδάφιο (ιζ), το κείμενο του οποίου έχει ως εξής :
«…ιζ). Είναι εκκαθαριστές αποδοχών και αποζημιώσεων του διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού καθώς και του προσωπικού των Κέντρων Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ), αρμοδιότητας τους, με αναπληρωτή, τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης».

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο