Τροποποίηση προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας Για το διδακτικό έτος 2015-2016


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 4530/14-9-2015 (ΑΔΑ:ΩΜΞΠ465ΦΘ3-Μ7Η) της ΔΔΕ Φλώρινας

Τροποποιούμε την προσωρινή τοποθέτηση των παρακάτω εκπαιδευτικών, που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στη νέα τους θέση μέχρι λήξη του διδακτικού έτους 2015-2016, ως εξής:

Διαβάστε την τροποποιητική απόφαση

Διαβάστε την αρχική απόφαση (4205/27-8-2015, ΑΔΑ:ΩΖΑΛ465ΦΘ3-ΒΕ6)

Share and Enjoy !
Shares