Τροποποίηση Ωρών Διάθεσης Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού τους Ωραρίου

Έγγραφο Αρ. Πρωτ.: 6549/04-11-2016 (ΑΔΑ: ΩΧΓΘ4653ΠΣ-ΡΣ1) – Τροποποίηση Ωρών Διάθεσης Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού τους Ωραρίου (αφορά στον εκπαιδευτικό Κεχαγιά Βασίλειο, κλ. ΠΕ11) – σχετικό έγγραφο

Έγγραφο Αρ. Πρωτ.: 657607-11-2016 (ΑΔΑ: ΨΛ0Χ4653ΠΣ-3Γ9) – Τροποποίηση Ωρών Διάθεσης Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού τους Ωραρίου (αφορά στην εκπαιδευτικό Δράγου Ευαγγελία, κλ. ΠΕ20) – σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο