Τροποποίηση απόφασης ορισμού Συντονιστικών Ομάδων Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης ανά Διεύθυνση ΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Αφορά στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2015-2016


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 766/5-2-2016 (ΑΔΑ:ΩΡ0Θ4653ΠΣ-ΚΙΞ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. 7474/23-12-2015 (ΑΔΑ:75Μ64653ΠΣ-ΩΙΑ) απόφασή μας, όπως ανακοινοποιήθηκε στο ορθό στις 24-12-2015 και συγκροτούμε τις Συντονιστικές Ομάδες Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (ΣΟΔΑΕ) ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας για το σχολ. έτος 2015-2016, ως εξής:

Διαβάστε την απόφαση