Τρία ακόμη μεταπτυχιακά κρίθηκαν συναφή με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Οι κάτοχοί τους μπορούν να ενταχθούν στους πίνακες αναπληρωτών της Ειδικής Αγωγής


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 14574/Ζ1/8-2-2021 (ΦΕΚ 592/Β/15-2-2021) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 54929/Ζ1/8-4-2019 υπουργική απόφαση «Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β’ 1217), όπως τροποποιήθηκε […] και ισχύει, ως ακολούθως:

  1. Στην παρ. 1 του άρθρου 1, προστίθεται το ακόλουθο ΠΜΣ:
ΙΔΡΥΜΑ /ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ
ΑΠΘ ΚΑΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΠΘ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑ
  1. Στην παρ. 1 του άρθρου 2Α «Μεταβατικές Διατάξεις», προστίθεται το ακόλουθο ΠΜΣ:
ΙΔΡΥΜΑ /ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ
UNIVERSITY COLLEGE LONDON MASTER OF ARTS IN SPECIFIC LEARNING DIFFICULTIES (DYSLEXIA) ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Η ισχύς της απόφαση αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Διαβάστε την τροποποιητική υπουργική απόφαση

Η ΥΑ 54929/Ζ1/8-4-2019 (ΦΕΚ 1217/Β/10-4-2019) «Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και της Σχολικής Ψυχολογίας» όπως ισχύει με ενσωματωμένες όλες τις αλλαγές

Share and Enjoy !
Shares