Τοποθέτηση Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: ΨΙΤ64653ΠΣ-ΡΓΝ – Τοποθέτηση Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας (σχετικό έγγραφο)

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

Έχοντας υπόψη: […]

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
κατόπιν της υπ’ αριθμ. 36/8-9-2017 πράξης του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, με την οποία εγκρίθηκαν οι διαδικασίες επιλογής Υποδιευθυντών των Σχολικών Μονάδων και επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα που προσκόμισαν με αντίγραφα των πρακτικών επιλογής, τοποθετούμε στις αντίστοιχες θέσεις Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς από 8-9-2017 με τριετή θητεία, η οποία λήγει στις 31-7-2020, με τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία αποδοχές για τη θέση ευθύνης τους, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Ο Διευθυντής
της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας
Ιωάννου Παύλος

Συνημμένο ανάρτησης:

ΑΔΑ: ΨΙΤ64653ΠΣ-ΡΓΝ – Τοποθέτηση Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας

Share and Enjoy !
Shares