Τοποθέτηση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στο ΠΕΚΕΣ Δυτικής Μακεδονίας Με θητεία μέχρι 31-7-2021


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 7402/25-9-2018 (ΑΔΑ: 6ΞΟΑ4653ΠΣ-93Ν) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Τοποθετούμε, για το συμφέρον της Υπηρεσίας και με δαπάνη του Δημοσίου, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς ως Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου για τριετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτηση τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους (31-07-2021), σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

{……}

Οι τοποθετούμενοι υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία έως την Παρασκευή 28-09-2018.

Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής.

Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους και μετά τη λήξη της θητείας τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων άρθρο 15 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α’ 102/12-06-2018).

Στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου κατά τη διάρκεια της θητείας τους καταβάλλονται οι αποδοχές και τα επιδόματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α’ 102/12-06-2018) όπως ισχύει.

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares