Τοποθέτηση και διάθεση εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική Διδασκαλία στα Γυμνάσια της ΔΔΕ Φλώρινας κατά το 2021-2022 Οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στα ΣΚΑΕ στις 8 Δεκεμβρίου 2021


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 5851/07-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΚΔΖ46ΜΤΛΗ-Δ7Θ) της ΔΔΕ Φλώρινας

Αποφασίζουμε την τοποθέτηση και διάθεση των κάτωθι εκπαιδευτικών, αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου και ωρομισθίων, στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ 5131867 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», ως εξής:

Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021 παρουσιάζονται στα ΣΚΑΕ και αρχίζει η διδασκαλία των μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα των ΣΚΑΕ.

Σύμφωνα με την 126316/Δ2/6-10-2021 ΥΑ (Β΄4710), η Ενισχυτική Διδασκαλία λήγει με τη λήξη των μαθημάτων και πριν από την έναρξη των εξετάσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares