Τοποθέτηση εκπαιδευτικού στη θέση του Υπεύθυνου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού της ΔΔΕ Φλώρινας Μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2021-2022


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 573/15-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΖ4Υ46ΜΤΛΗ-9ΨΥ) της ΔΔΕ Φλώρινας

Τοποθετούμε στη θέση του Υπεύθυνου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, τον κ. Παπαχαρίση Σπυρίδωνα του Χρήστου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ82, έως τη λήξη του σχολικού έτους 2021-2022 (31-08-2022), εκτός εάν προηγηθεί η επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας του Υπεύθυνου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4823/2021 (Α’ 136).

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares