Τοποθέτηση εκπαιδευτικού σε κενωθείσα θέση Διευθυντή σχολικής μονάδας Με θητεία που λήγει την 31η Ιουλίου 2027


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 3602/18-07-2023 (ΑΔΑ: 91ΘΤ46ΜΤΛΗ-ΔΒΡ) της ΔΔΕ Φλώρινας

Τοποθετούμε στην παρακάτω θέση, ως Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας, τον αναφερόμενο εκπαιδευτικό, με θητεία που λήγει την 31η Ιουλίου 2027, ως εξής:

  1. Ραπτόπουλος Μιχαήλ, ΠΕ80, Γυμνάσιο Αετού

Ο ανωτέρω τοποθετούμενος, για όσο διάστημα ασκεί τα καθήκοντά του, λαμβάνει το αντίστοιχο επίδομα θέσης ευθύνης του άρθρου 16 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο τοποθετούμενος υποχρεούται να αναλάβει υπηρεσία εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στη Διαύγεια.

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares