Τοποθέτηση Διευθυντών/ντριών των σχολικών μονάδων και των Εργαστηριακών Κέντρων (ΕΚ) της ΔΔΕ Φλώρινας Καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία ως Διευθυντές/ντριες εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουλίου μετά την λήξη του διδακτικού έτους 2022-2023


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 2343/19-04-2023 (ΑΔΑ: 9Λ3346ΜΤΛΗ-0Η2) της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας

Τοποθετούμε τους κάτωθι εκπαιδευτικούς στις αντίστοιχες θέσεις Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως εξής:

[…]

  • Οι ανωτέρω καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία ως Διευθυντές/ντριες εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουλίου μετά την λήξη του διδακτικού έτους 2022-2023 και τοποθετούνται με θητεία που λήγει την 31η Ιουλίου 2027, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4823/2021 (Α’ 136).
  • Μετά την έκδοση της παρούσας οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί παραμένουν στη θέση που κατέχουν πριν την τοποθέτηση τους και εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα της θέσης αυτής μέχρι να αναλάβουν υπηρεσία ως Διευθυντές/ντριες.
  • Οι Διευθυντές/ντριες, για όσο διάστημα ασκούν τα καθήκοντά τους, λαμβάνουν το αντίστοιχο επίδομα θέσης ευθύνης του άρθρου 16 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares