Τοποθέτηση Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε κενούμενες θέσεις

Απόφαση Υ- 27/110476/Δ2/15-7-2014 (ΑΔΑ:7Ν9Κ9-Π5Ζ) του Υπουργείου Παιδείας

Τοποθετούμε στις κενούμενες θέσεις Διευθυντών Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τους παρακάτω υποψηφίους κατά σειρά εγγραφής τους στους οικείους αξιολογικούς πίνακες επιλογής με βάση τις δηλωθείσες προτιμήσεις τους για το υπόλοιπο της θητείας, ήτοι 31-7-2015, ως εξής:

Διαβάστε την ΥΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο