Τοποθέτηση Διευθυντή στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

Απόφαση (Αρ. Πρωτ.: 7823/21-11-2017) του Περιφερειακού Διευθυντή  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας για την τοποθέτηση Διευθυντή στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας
Έχοντας υπόψη:

[…]

Αποφασίζουμε

Τοποθετούμε, για το συμφέρον της Υπηρεσίας και με δαπάνη του Δημοσίου, στη θέση του Διευθυντή στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας την εκπαιδευτικό Κουρεμένου Ειρήνη του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ02, με Α.Μ. 700864, του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Φλώρινας, από 21-11-2017 έως 31-07-2020.

Στους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων κατά τη διάρκεια της θητείας τους καταβάλλονται οι αποδοχές και τα επιδόματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 τ. Α’ /16-12-2015), όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή αναρτάται στα γραφεία της οικείας Διεύθυνσης εκπαίδευσης.

Συνημμένο ανάρτησης:

ΑΔΑ: ΩΘ8Κ4653ΠΣ-ΑΡΥ – Τοποθέτηση Διευθυντή στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

Μετάβαση στο περιεχόμενο