Τοποθέτηση Αναπληρώτριας Υποδιευθύντριας στο 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας Έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4823/2021

Απόφαση 4461/11-10-2021 (ΑΔΑ: 9ΨΥΜ46ΜΤΛΗ-2ΕΤ) της ΔΔΕ Φλώρινας

Τοποθετούμε στην κενή θέση του Υποδιευθυντή του 1ου Γυμνασίου Φλώρινας, ως Αναπληρώτρια Υποδιευθύντρια με δικαίωμα λήψης επιδόματος θέσης ευθύνης, την κ. Βαμβακά Γεωργία του Βασιλείου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/03-08-2021).

Για όσο διάστημα ασκεί τα καθήκοντά της, καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία αποδοχές για τη θέση ευθύνης της (παρ. 2 του άρθ. 16 του ν. 4354/2015, ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015).

Διαβάστε την απόφαση

Μετάβαση στο περιεχόμενο