Τοποθέτηση Αναπληρώτριας Διευθύντριας στην κενούμενη θέση του Γυμνασίου Βεύης Με θητεία που ξεκινά από 21-09-2022

Απόφαση ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 492020-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΕ4346ΜΤΛΗ-ΣΥΟ)

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας έχοντας υπόψη:

[…]

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τοποθετούμε στην κενούμενη θέση του Διευθυντή του Γυμνασίου Βεύης, ως Αναπληρώτρια Διευθύντρια με δικαίωμα λήψης επιδόματος θέσης ευθύνης, την κ. Χαραβιτσίδου Ευτυχία του Δημητρίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06, με ΑΜ 178631, με θητεία που ξεκινά από 21-09-2022 και για το χρονικό διάστημα απουσίας του Διευθυντή του Γυμνασίου Βεύης, κ. Καρακατσάνη Στυλιανού του Δημητρίου, εκτός εάν προηγηθεί η επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/03-08-2021) και σε κάθε περίπτωση έως και την 31η-08-2023 (σχολικό έτος 2022-2023).

Για όσο διάστημα ασκεί τα καθήκοντά της, καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία αποδοχές για τη θέση ευθύνης της (παρ. 2 του άρθ. 16 του ν. 4354/2015, ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015). Παρακαλείται η νέα Διευθύντρια να υποβάλει στη ΔΔΕ Φλώρινας αντίγραφο της πράξης ανάληψης υπηρεσίας στη νέα της θέση.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας
Τόνας Ζαχαρίας