Τοποθέτηση Αναπληρώτριας Διευθύντριας στην κενούμενη θέση του Γυμνασίου-ΛΤ Λαιμού Η θητεία της ξεκινά από 09-09-2022

Απόφαση ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 4670/09-09-2022

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας έχοντας υπόψη:

[…]

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τοποθετούμε στην κενούμενη θέση του Διευθυντή του Γυμνασίου-ΛΤ Λαιμού, ως Αναπληρώτρια Διευθύντρια με δικαίωμα λήψης επιδόματος θέσης ευθύνης, την κ. Χατζηγρηγορίου Άννα του Κυριάκου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ78 με ΑΜ 216557, με θητεία που ξεκινά από 09-09-2022 και λήγει με την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/03-08-2021) και σε κάθε περίπτωση έως και την 31η-08-2023 (σχολικό έτος 2022-2023).

Για όσο διάστημα ασκεί τα καθήκοντά της, καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία αποδοχές για τη θέση ευθύνης της (παρ. 2 του άρθ. 16 του ν. 4354/2015, ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015).

Παρακαλείται η νέα Διευθύντρια να υποβάλει στη ΔΔΕ Φλώρινας αντίγραφο της πράξης ανάληψης υπηρεσίας στη νέα της θέση.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας
Τόνας Ζαχαρίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο