Τοποθέτηση Αναπληρωτών Υποδιευθυντών σε κενούμενες θέσεις σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας. Η θητεία τους ξεκινά από 07-09-2022


άκουσε το άρθρο

Απόφαση ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 4597/07-09-2022

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας έχοντας υπόψη:

[…]

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τοποθετούμε στις αντίστοιχες κενούμενες θέσεις Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας, ως Αναπληρωτές Υποδιευθυντές με δικαίωμα λήψης επιδόματος θέσης ευθύνης, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς με θητεία που ξεκινά από 07-09-2022 και λήγει με την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/03-08-2021) και σε κάθε περίπτωση έως και την 31η-08-2023 (σχολικό έτος 2022-2023), σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

α/α ΑΜ Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Κλάδος Σχολική μονάδα τοποθέτησης
1 170526 Πετανίδης Αναστάσιος Βασίλειος ΠΕ04.01 1ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας
2 215969 Τελαλίδης Γεώργιος Αναστάσιος ΠΕ84 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας

Για όσο διάστημα ασκούν τα καθήκοντά τους, καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία αποδοχές για τη θέση ευθύνης τους (παρ. 2 του άρθ. 16 του ν. 4354/2015, ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015).

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να υποβάλουν στη ΔΔΕ Φλώρινας αντίγραφο της πράξης ανάληψης υπηρεσίας των νέων Υποδιευθυντών.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας
Τόνας Ζαχαρίας

Share and Enjoy !
Shares