Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΔΕ με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό που υπηρετούν με οργανική θέση σε ΚΕΣΥ Μέχρι 3-9-2021 πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες τοποθέτησής τους σε κενές οργανικές θέσεις των σχολικών μονάδων των ΔΔΕ στις οποίες επαναφέρονται


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 99258/E2/10-08-2021 (ΑΔΑ: 9Ν9Δ46ΜΤΛΗ-7ΦΓ) του Υπουργείου Παιδείας

Με την παρ. 8 του άρθρου 231, «Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α’» του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/3-8-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» ρυθμίζεται το ζήτημα των οργανικών θέσεων του προσωπικού των ΚΕΣΥ ως ακολούθως:

«…8. Οι οργανικές και προσωποπαγείς θέσεις εκπαιδευτικών, μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και διοικητικού προσωπικού των ΚΕΣΥ διατηρούνται στα ΚΕΔΑΣΥ, με εξαίρεση τις θέσεις της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι οποίες καταργούνται. Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη του ΕΕΠ, που κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής Προϊσταμένων των ΚΕΔΑΣΥ, εφόσον διαθέτουν τα λοιπά προσόντα που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 31. Οι εκπαιδευτικοί των θέσεων που καταργούνται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, τοποθετούνται, εντός τριάντα ημερών (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατ’ απόλυτη προτεραιότητα σε κενές οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων της επιλογής τους στην περιοχή μετάθεσης της έδρας του ΚΕΣΥ, στο οποίο υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση μη ύπαρξης κενής οργανικής θέσης της επιλογής τους στην περιοχή που επιθυμούν να τοποθετηθούν, παραμένουν ως υπεράριθμοι στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης μέχρι την οριστική τους τοποθέτηση.».

Ως εκ τούτου οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οφείλουν να ενημερώσουν σχετικά τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό που υπηρετούν με οργανική θέση σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) και να ολοκληρώσουν την ανωτέρω διαδικασία τοποθέτησης έως και τις 03-09-2021.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares