Τοποθετήσεις, διαθέσεις και τροποποιήσεις διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους και μειωμένου ωραρίου

ΑΔΑ: 7ΜΦ54653ΠΣ-ΑΘΓ – Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου.

ΑΔΑ: ΩΒΣ84653ΠΣ-ΞΗ8 – Διάθεση αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου.

ΑΔΑ: 7ΑΖ74653ΠΣ-ΜΜΔ – Διάθεση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου.

ΑΔΑ: 6Τ1Ε4653ΠΣ-Κ9Θ – Διάθεση αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους και μειωμένου ωραρίου.

ΑΔΑ: Ω8Σ84653ΠΣ-ΙΛΗ – Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου.

ΑΔΑ: 7Τ434653ΠΣ-Φ6Δ – Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου.

ΑΔΑ: ΩΗΛΓ4653ΠΣ-Κ9Ζ – Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους και μειωμένου ωραρίου.

ΑΔΑ: ΩΠΥΘ4653ΠΣ-ΝΟΖ – Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους και μειωμένου ωραρίου.

ΑΔΑ: ΩΡΔ04653ΠΣ-ΦΧΗ – Διάθεση αναπληρωτή εκπαιδευτικού μειωμένου ωραρίου.

ΑΔΑ: 6ΨΒΘ4653ΠΣ-ΛΡ7 – Τροποποίηση διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου.

ΑΔΑ: 7ΔΧΨ4653ΠΣ-ΩΒΔ – Διάθεση αναπληρωτή εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του υποχρεωτικού του ωραρίου στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας.

ΑΔΑ: ΩΖΚΛ4653ΠΣ-ΩΗΒ – Διάθεση εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας.

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο