Αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ, τακτικού προϋπολογισμού, ΕΣΠΑ και ΠΔΕ


άκουσε το άρθρο

Απόφαση της ΔΔΕ Φλώρινας, 4528/05-09-2022 (ΑΔΑ: 62ΙΞ46ΜΤΛΗ-ΞΒΖ)  που αφορά στην τοποθέτηση και διάθεση σε σχολικές μονάδες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν με δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού, Σχολικό Έτος 2022-2023

Οι αναπληρωτές τακτικού προϋπολογισμού δεν συμπληρώνουν απουσιολόγια.

Απόφαση της ΔΔΕ Φλώρινας, 4533/05-09-2022 (ΑΔΑ: 9ΥΘ746ΜΤΛΗ-ΖΚΓ) που αφορά στην τοποθέτηση και διάθεση σε σχολικές μονάδες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», με Κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ44520000, Σχολικό Έτος 2022-2023

Απόφαση της ΔΔΕ Φλώρινας, 4530/05-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΘΙΡ46ΜΤΛΗ-0Γ7), που αφορά στην τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες των αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ που προσλήφθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη ενιαίας συστηματικής φοίτησης και συμπερίληψης στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΣΜΕΑΕ + ΤΕ), σχολικό έτος 2022-2023», με κωδικό ΣΑΕ: 2022ΣΕ44520000.

Απόφαση της ΔΔΕ Φλώρινας, 4532/05-09-2022 (ΑΔΑ: 6ΚΗΩ46ΜΤΛΗ-7ΙΙ), που αφορά στην τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν στο πλαίσιο στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη ενιαίας συστηματικής φοίτησης και συμπερίληψης στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΣΜΕΑΕ + ΤΕ), σχολικό έτος 2022-2023», με κωδικό ΣΑΕ: 2022ΣΕ44520000.

Απόφαση της ΔΔΕ Φλώρινας, 4529/05-09-2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΦΜ46ΜΤΛΗ-ΝΘΚ), που αφορά στην τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες των αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ που προσλήφθηκαν στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2022-2023», με κωδικό ΟΠΣ: 5184989.

Απόφαση της ΔΔΕ Φλώρινας, 4531/05-09-2022 (ΑΔΑ: 9ΘΡΕ46ΜΤΛΗ-ΓΗΞ), που αφορά στην τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2022-2023», με κωδικό ΟΠΣ: 5184989.

 

 

Share and Enjoy !
Shares