Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: ΨΝ474653ΠΣ-ΝΣ9 – Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου

ΑΔΑ: ΩΑΥΡ4653ΠΣ-19Φ – Απόφαση τοποθέτησης Εκπαιδευτικού σε Σχολικές Μονάδες ΕΠΑ.Λ. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας στο πλαίσιο της Πράξης: «Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ» με κωδικό ΟΠΣ 5010706, για το σχολικό έτος 2018- 2019, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020

ΑΔΑ: ΨΑΛΑ4653ΠΣ-9ΣΑ – Τοποθέτηση αναπληρωτή εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου

ΑΔΑ: 68ΝΜ4653ΠΣ-509 – Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού μειωμένου ωραρίου

ΑΔΑ: Ω7ΚΦ4653ΠΣ-ΜΦ1 – Απόλυση αναπληρώτριας μειωμένου ωραρίου Ενισχυτικής Διδασκαλίας μετά από παραίτηση

Share and Enjoy !
Shares