Τομείς – Ειδικότητες ανά ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) όλης της χώρας Μετά από τις διορθώσεις, συμπληρώσεις και τροποποιήσεις

Έγγραφο Φ20/139823/Δ4/23-8-2017 (ΑΔΑ: ΨΞΙΡ4653ΠΣ-9Ω3) του Υπουργείου Παιδείας

Σας αποστέλλουμε εγκύκλιο, στην οποία περιλαμβάνεται το σύνολο των Τομέων και των Ειδικοτήτων που θα λειτουργήσουν σε κάθε ΕΠΑΛ ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως αναφέρονται στις ανωτέρω Υπουργικές Αποφάσεις :

Διαβάστε το έγγραφο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 25-5-2018

Οι ΥΑ που καθορίζουν τους Τομείς και τις Ειδικότητες ανά ΕΠΑΛ της χώρας παύουν να ισχύουν από το σχολικό έτος 2018-2019 σύμφωνα με την ΥΑ Φ20/83241/Δ4/21-5-2018 (ΦΕΚ 1890/Β/24-5-2018, ΑΔΑ:Ψ4ΓΦ4653ΠΣ-ΑΤ7)

Μετάβαση στο περιεχόμενο