Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μετονομάζεται σε Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Π.Δ. 77 - Τεύχος A’ 130/27.06.2023


άκουσε το άρθρο

Π.Δ. 77 – Τεύχος A’ 130/27.06.2023
Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων.

Άρθρο 1
Σύσταση Υπουργείου – Μετονομασία Υπουργείων

[…]

3. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μετονομάζεται σε Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Share and Enjoy !
Shares