Το πλαίσιο υλοποίησης της Μαθητείας των αποφοίτων των ΕΠΑΛ για το 2018-2019


άκουσε το άρθρο

ΚΥΑ Φ7/155762/Δ4/19-9-2018 (ΦΕΚ 4191/Β/24-9-2018, ΑΔΑ:9ΕΜ24653ΠΣ-ΧΔ6) των Υπουργείων Παιδείας, Οικονομίας, Εργασίας και Υγείας

Άρθρο 1 – Υλοποίηση «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας»
Το «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» είναι προαιρετικό. Η υλοποίηση του πραγματοποιείται σε ΕΠΑΛ σε συνεργασία με ΕΚ ολόκληρης της Επικράτειας. Την ευθύνη υλοποίησης του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας», της τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των μαθητευομένων καθώς και όλα τα σχετικά με αυτήν έχει το εκάστοτε ΕΠΑΛ/ΕΚ. Το «Μεταλυκειακό Έτος –Τάξη Μαθητείας» απευθύνεται σε α) κατόχους απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑΛ (ν. 4386/2016, ν. 4186/2013, ν. 3475/2006), β) κατόχους απολυτηρίου ΓΕΛ και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑΛ (ν. 4386/2016, ν. 4186/2013, ν. 3475/2006), γ) κατόχους απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών παλαιότερων τύπων σχολείων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ισότιμων με το ΕΠΑΛ και δ) κατόχους απολυτηρίου και πτυχίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου ((ΕΝΕΕΓΥ-Λ) του ν. 4415/2016, όπως ισχύει. Τα κριτήρια επιλογής-κατάταξης των υποψηφίων περιλαμβάνονται στο άρθρο 3 της παρούσας.
Η ρύθμιση ζητημάτων λειτουργίας τμημάτων του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» ορίζεται στη με αριθμό Φ9/111628/Δ4/3-7-2018 (Β΄ 2726) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως ισχύει.

Άρθρο 2 – Διάρκεια, πρόγραμμα σπουδών και αναθέσεις διδακτικού έργου σε εκπαιδευτικούς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Άρθρο 3 – Διαδικασία υποβολής αιτήσεων, κριτήρια επιλογής υποψηφίων και κατάρτισης Πίνακα Κατάταξης Συμμετεχόντων

Άρθρο 4 – Ειδικότητες του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας»

Άρθρο 5 – Συμμετοχή των εργοδοτών

Άρθρο 6 – Υποχρεώσεις των εργοδοτών που συμμετέχουν στην υλοποίηση του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας»

Άρθρο 7 – Υποχρεώσεις των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας»

Άρθρο 8 – Δικαιώματα των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους -Τάξη Μαθητείας»

Άρθρο 9 – Αποζημίωση μαθητευόμενων/Ασφαλιστική κάλυψη του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας»

Άρθρο 10 – Εποπτεία εφαρμογής του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο»

Άρθρο 11 – Αξιολόγηση του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας»

Άρθρο 12 –  Ολοκλήρωση του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» – Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης – Πιστοποίηση Προσόντων

Άρθρο 13 – Διασφάλιση Ποιότητας

Η παρούσα ισχύει από το σχολικό έτος 2018-2019.

Η Φ7/136312/Δ4/11-8-2017 (Β΄ 2859) κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υγείας ισχύει για τα τμήματα του Μεταλυκειακού Έτους -Τάξη Μαθητείας με έναρξη στο σχολικό έτος 2017-2018 και μέχρι την ολοκλήρωσή τους.

Διαβάστε την ΚΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΚΥΑ στη Διαύγεια

Διαβάστε και την σχετική εγκύκλιο Φ7/159693/Δ4/25-9-2018

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16-10-2018

Στο ΦΕΚ 4501/Β/12-10-2018 δημοσιεύτηκε η εξής διόρθωση:
Στην Φ7/155762/Δ4/19.09.2018 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με θέμα «Υλοποίηση «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ.» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4191/τ. Β’/24-9-2018 επιφέρονται οι ακόλουθες διορθώσεις σφάλματος:

  1. Στη σελίδα 51764, αριστερή στήλη, στον 7ο στίχο από κάτω, απαλείφονται οι λέξεις: «του ν. 4386/2016,» και
  2. Στη σελίδα 51764, αριστερή στήλη, στον 11ο στίχο από κάτω, απαλείφονται οι λέξεις: «του ν. 4386/2016,».
Share and Enjoy !
Shares