Το πλαίσιο λειτουργίας των Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων

Απόφαση 65517/Δ2/20-4-2017 (ΦΕΚ 1490/Β/28-4-2017) του Υπουργείου Παιδείας

Α. Εισαγωγή μαθητών στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων.
Στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Λυκείων εγγράφονται αυτοδίκαια απόφοιτοι των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων.

Β. Μετεγγραφές μαθητών
Ο μαθητής που ενώ φοιτά σε τάξη του Καλλιτεχνικού Λυκείου αποφασίζει, για λόγους προσωπικούς ή οικογενειακούς, να μετεγγραφεί σε άλλο Γενικό Λύκειο, δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να επανεγγραφεί στην αντίστοιχη τάξη του Καλλιτεχνικού Λυκείου υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διδακτικό τετράμηνο από την αρχική αίτηση μετεγγραφής του και εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός μαθητών στην τάξη.

Γ. Κατατακτήριες εξετάσεις – εξεταστέα ύλη ανά κατεύθυνση και ανά τάξη
Εφόσον προκύψουν κενές θέσεις στις Α΄ και Β΄ τάξεις Καλλιτεχνικού Λυκείου από μετεγγραφή, απομάκρυνση μαθητών ή οποιοδήποτε άλλο λόγο, τότε αυτές οι κενές θέσεις συμπληρώνονται μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων που πραγματοποιούνται εντός του τρίτου δεκαήμερου του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους.

Δ. Χαρακτηρισμός μαθημάτων
Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γενικό Καλλιτεχνικό Λύκειο διακρίνονται σε μαθήματα γενικής παιδείας και σε μαθήματα Καλλιτεχνικής κατεύθυνσης.

Ε. Εξέταση αξιολόγηση – ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις
Στα μαθήματα γενικής παιδείας των Γενικών Καλλιτεχνικών Λυκείων, για την αξιολόγηση ισχύουν όσα προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τα Ημερήσια Γενικά Λύκεια.
Οι μαθητές της Γ΄ τάξης Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου όταν δεν επιτύχουν σε κάθε μάθημα καλλιτεχνικής κατεύθυνσης βαθμό ετήσιας επίδοσης εννέα και πέντε δέκατα (9,5), μετά από την έκδοση αποτελεσμάτων της περιόδου Ιουνίου μπορούν να λάβουν απολυτήριο τίτλο, εφόσον ……………..

ΣΤ. Πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων
Το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των μαθημάτων ορίζεται από το Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον Διευθυντή του Καλλιτεχνικού Σχολείου στους μαθητές, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Ζ. Φοίτηση μαθητών
Για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών των Καλλιτεχνικών Λυκείων ισχύουν τα αριθμητικά όρια όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 29 του π.δ. 46/2016 (Α΄ 74)

Η. Άλλες διατάξεις
Όσα θέματα δεν αναφέρονται στην παρούσα υπουργική απόφαση, ρυθμίζονται από τις πάγιες διατάξεις που ισχύουν για τα ημερήσια Γενικά Λύκεια.

Από τη δημοσίευση της παρούσας Υπουργικής Απόφασης καταργούνται οι διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. 88739/Γ7/06-09-2006 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1417)

Η ισχύς της παρούσας ξεκινά από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 22-5-2017

ΥΑ 73340/Δ2/4-5-2017 (ΦΕΚ 1747/Β/19-5-2017) του Υπουργείου Παιδείας με θέμα : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 65517/Δ2/20-04-2017 υπουργική απόφαση (Β΄ 1490) με θέμα: «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων».

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20-4-2018

Οι παραπάνω Υπουργικές Αποφάσεις καταργήθηκαν σύμφωνα με την νεώτερη ΥΑ 58168/Δ2/13-4-2018 (ΦΕΚ 1365/Β/20-4-2018)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο