Το πλαίσιο λειτουργίας των Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων Νέα ΥΑ καταργεί κάθε προηγούμενη

Απόφαση 58168/Δ2/13-4-2018 (ΦΕΚ 1365/Β/20-4-2018, ΑΔΑ:6Ρ0Φ4653ΠΣ-ΖΚΗ) του Υπουργείου Παιδείας

Α. Μετεγγραφές μαθητών

Β. Κατατακτήριες εξετάσεις – εξεταστέα ύλη ανά κατεύθυνση και ανά τάξη

Γ. Διδακτικό έτος

Δ. Χαρακτηρισμός μαθημάτων

Ε. Βαθμός ετήσιας επίδοσης ανά μάθημα-εξαγωγή του βαθμού προαγωγής ή απόλυσης μαθητών Καλλιτεχνικού Λυκείου

ΣΤ. Πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων

Ζ. Φοίτηση μαθητών

Η. Κατ’ ιδίαν διδαχθέντες

Θ. Άλλες διατάξεις

Από τη δημοσίευση της παρούσας υπουργικής απόφασης καταργούνται οι διατάξεις των με αριθ. 65517/Δ2/20-04-2017 υπουργική απόφαση (Β΄ 1490) και 73340/Δ2/04-05-2017 υπουργική απόφαση (Β΄ 1747).

Η ισχύς της παρούσας ξεκινά από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Μετάβαση στο περιεχόμενο