Το πλαίσιο λειτουργίας των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων Τροποποίηση και συμπλήρωση της υφιστάμενης ΥΑ

Απόφαση 65516/Δ2/20-4-2017 (ΦΕΚ 1490/Β/28-4-2017) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 67798/Δ2/21-04-2016 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1342) με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων» όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

Διαβάστε την αρχική ΥΑ (67798/Δ2/21-04-2016, ΦΕΚ 1342/Β/13-5-2016, ΑΔΑ:ΨΗΞΩ4653ΠΣ-Β0Κ)

Η 1η τροποποίηση και συμπλήρωση (ΥΑ 90204/Δ2/2-6-2016, ΦΕΚ 1744/Β/15-6-2016)

Η παρούσα (2η) τροποποίηση και συμπλήρωση (ΥΑ 65516/Δ2/20-4-2017, ΦΕΚ 1490/Β/28-4-2017)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο