Το νέο Υπηρεσιακό Συμβούλιο των Διοικητικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας της Δυτικής Μακεδονίας Με θητεία μέχρι 31-12-2018


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 96476/Ν4/12-6-2018 (ΑΔΑ: 7Υ5Δ4653ΠΣ-5ΘΖ) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποιούμε την αρ. 120527/Γ1/21-07-2016 (ΑΔΑ: 66Σ84653ΠΣ-ΦΘ0) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 50562/Γ1/23-03-2017 (ΑΔΑ: 6Β3Ε4653ΠΣ-ΦΟΑ) όμοια, μόνο ως προς το μέρος που αφορά στον ορισμό του Προέδρου και του Εισηγητή, του αναπληρωτή Εισηγητή και ενός αιρετού μέλους του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και ορίζουμε:

Α) την ΧΑΤΣΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Δημητρίου, με βαθμό Α΄, μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικός- Οικονομικός, με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας ως Πρόεδρο του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας,

Β) τον ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ του Αχιλλέα, με βαθμό Α΄, μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, Προϊστάμενος του Τμήματος Γ΄ Προσωπικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας ως Εισηγητή του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας,

Γ) την ΓΚΛΑΒΙΝΑ ΕΛΕΝΗ του Αθανάσιου, με βαθμό Α΄, μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας ως αναπληρώτρια Εισηγήτρια του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας,

Δ) τον ΧΩΛΟΠΟΥΛΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ του Νικολάου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης ως εκπρόσωπο των μόνιμων υπαλλήλων με αναπληρωτή τον ΤΣΕΤΣΙΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του Αργυρίου, μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικών- Γραμματέων της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών,

Ε) τον ΜΠΟΥΣΙΟ ΘΩΜΑ του Βασιλείου, μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, με βαθμό Α΄, της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως εκπρόσωπο των μόνιμων υπαλλήλων με αναπληρώτρια την ΤΣΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Παναγιώτη, μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων που επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», οπότε και συγκροτούνται τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του άρθρου 159 του ανωτέρω Νόμου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η θητεία των αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, λήγει την 31η-12-2018.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην Απόφαση ΥΠΠΕΘ αρ. 120527/Γ1/21-07-2016 (ΑΔΑ: 66Σ84653ΠΣ-ΦΘ0), όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. 50562/Γ1/23-03-2017 (ΑΔΑ: 6Β3Ε4653ΠΣ-ΦΟΑ) και αρ. 96476/Ν4/12-6-2018 (ΑΔΑ: 7Υ5Δ4653ΠΣ-5ΘΖ) Αποφάσεις ΥΠΠΕΘ.

Διαβάστε την απόφαση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 24-7-2018

Νέα τροποποίηση με την ΥΑ 125689/N4/24-7-2018 (ΑΔΑ:ΩΠΑΛ4653ΠΣ-Χ7Η)

Share and Enjoy !
Shares