Το νέο Υπηρεσιακό Συμβούλιο (ΠΥΣΔΕ) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας Η θητεία του λήγει στις 31-12-2020

Απόφαση 5605/26-8-2020 (ΑΔΑ: 6ΥΦΔ46ΜΤΛΗ-ΟΟΖ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Ανασυγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Φλώρινας, ως εξής:

Η θητεία όλων των τακτικών μελών και αναπληρωματικών μελών και των γραμματέων του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Διαβάστε την απόφαση

Μετάβαση στο περιεχόμενο