Το νέο βαθμολόγιο δεν ισχύει για τους εκπαιδευτικούς Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 1566/1985

Έγγραφο 83451/Ε2/24-5-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Α Σχετικά με τη βαθμολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ176 τ.Α’/16-12-2015) έγινε αποσύνδεση μισθού – βαθμού και ορίζεται ότι: «Το προσωπικό της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου εξελίσσεται, ανεξάρτητα από το βαθμό που κάθε φορά κατέχει, σε μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.), όπως αυτά ορίζονται στο επόμενο άρθρο κλπ».
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. ζ του άρθρου 33 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ176 τ.Α’/16-12-2015) διατηρούνται σε ισχύ στο σύνολο τους τα άρθρα 12, 13 και 14 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α’), τα οποία περιλαμβάνουν ειδικές διατάξεις, σχετικά με το βαθμολόγιο των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό.
Στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3528/2007 αναφέρεται ότι, Υπάλληλοι ή Λειτουργοί του Κράτους ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, οι οποίοι, κατά συνταγματική ή νομοθετική πρόβλεψη, διέπονται από ειδικές διατάξεις, καθώς και οι υπάλληλοι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ειδικές γι’ αυτούς διατάξεις.
Εν όψει των ανωτέρω και επειδή στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν. 4369/2016 δεν έγινε μνεία για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής για τους εκπαιδευτικούς οι ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Γ’ του Ν. 4369/2016.
Συνεπώς, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το εφαρμοστέο σύστημα βαθμολογικής κατάταξης και εξέλιξης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι το προβλεπόμενο στις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α/30-09-1985).

Β) Σχετικά με τη μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 33 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ.Α/11-05-2016) με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», ορίζεται ότι:
«Για το διάστημα από 8-12-2014 έως 15-12-2015 ο συνολικός χρόνος της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών σε σχολεία της Κύπρου και ισότιμα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί για απονομή σύνταξης, καθώς και ο συνολικός χρόνος της προϋπηρεσίας τους σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης συνυπολογίζεται για την ένταξη του υπό κρίση προσωπικού στις διατάξεις του ν. 4024/2011 (Α’226) και για την υπηρεσιακή του κατάσταση, χωρίς τον περιορισμό της επταετίας».
Επομένως, σύμφωνα με τα ανωτέρω και σε εφαρμογή της διάταξης του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4024/2011 (Α’ 226), που προστέθηκε με το άρθρο 97 του ν. 4310/2014 (Α’ 258), ο συνολικός χρόνος της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών σε σχολεία της Κύπρου και ισότιμα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί για απονομή σύνταξης, καθώς και ο συνολικός χρόνος της προϋπηρεσίας τους σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης συνυπολογίζεται για την ένταξη του υπό κρίση προσωπικού στις διατάξεις του Ν. 4024/2011 και για την υπηρεσιακή τους κατάσταση χωρίς τον περιορισμό των επτά ετών.

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο