Το νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α’ και Β’ Τάξης των ΕΠΑΛ Θα ισχύσει από το 2018-2019

Απόφαση Φ2/92271/Δ4/5-6-2018 (ΦΕΚ 2187/Β/12-6-2018, ΑΔΑ:ΩΔΟ94653ΠΣ-ΠΩΤ) του Υπουργείου Παιδείας

Καθορίζουμε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α΄ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), ως εξής:

{……}

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019.

Η υπ’ αριθμ. Φ2/88938/Δ4/01-06-2016 (Β΄ 1567) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Φ2/127074/Δ4/01-08-2016 (Β΄ 2434) και Φ2/65926/Δ4/21-04-2017 (Β΄ 1427/26-4-2017) όμοιές της, καταργείται.

Διαβάστε την απόφαση σε ΦΕΚ

Διαβάστε την απόφαση στη Διαύγεια

1η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 22-6-2018

Σύμφωνα με το Φ2/98488/Δ4/14-6-2018 σχετικό έγγραφο του ΥΠΠΕΘ:
«Μετά τη δημοσίευση του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018) με θέμα: «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και σύμφωνα με το άρθρο 105, που προβλέπει τριετή φοίτηση στα εσπερινά λύκεια (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ), αναμένεται νέα Υπουργική Απόφαση με την οποία θα καθοριστούν εκ νέου τα Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών των Εσπερινών ΕΠΑΛ.»

2η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 29-6-2018

Στο ΦΕΚ 2485/Β/28-6-2018 δημοσιεύτηκαν δύο διορθώσεις της αρχικά δημοσιευθείσας ΥΑ. Σημειώνεται ότι η απόφαση όπως δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια είναι η σωστή.

3η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 6-7-2018

Σύμφωνα με την ΥΑ Φ2/107972/Δ4/28-06-2018 (ΦΕΚ 2636/Β/5-7-2018, ΑΔΑ:9Η454653ΠΣ-7Δ0):
«Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019 για την Α’ και Β’ τάξη του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑΛ και από το σχολικό έτος 2019-2020 για την Γ’ τάξη του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑΛ.
Από την ισχύ της παρούσης (σχολικό έτος 2018-2019) παύει να ισχύει η υπ’ αριθμ. Φ2/92271/Δ4/05-06-2018 (Β’ 2187) υπουργική απόφαση κατά το μέρος που αφορά στην Α’ και Β’ τάξη Εσπερινού ΕΠΑΛ τετραετούς φοίτησης.
Αντίστοιχα, από το σχολικό έτος 2019–2020 παύει να ισχύει η υπ’ αριθμ. Φ2/65921/Δ4/21-04-2017 (Β’ 1426) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Φ2/95229/Δ4/07-06-2017 (Β’ 2071) και Φ2/89289/Δ4/31-05-2018 (Β’ 2122) όμοιές της, κατά το μέρος που αφορά στην Γ’ τάξη Εσπερινού ΕΠΑΛ τετραετούς φοίτησης.
Η Δ’ τάξη του τετραετούς Εσπερινού ΕΠΑΛ θα λειτουργήσει έως το σχολικό έτος 2019-2020.»

Μετάβαση στο περιεχόμενο