Το χρονοδιάγραμμα των εκλογών 2022 για την ανάδειξη αιρετών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Οι εκλογές θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022


άκουσε το άρθρο

Απόφαση Φ.350/97/122008/E3/05-10-2022 (ΦΕΚ 5181/Β/06-10-2022) του Υπουργείου Παιδείας

Άρθρο 1
Οι εκλογές έτους 2022 για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού διεξάγονται όλες ηλεκτρονικά το πρώτο Σάββατο του μηνός Νοεμβρίου από την 9η πρωινή μέχρι την 5η μεσημβρινή ώρα, εκτός αν η Εφορευτική Επιτροπή παρατείνει με αιτιολογημένη απόφασή της τη διάρκεια της ψηφοφορίας εντός των ορίων της παρ. 1 του άρθρου 25 και του άρθρου 40 του πδ 1/2003. Η διεξαγωγή των εκλογών γίνεται σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.350/96/119742/Ε3/30-9-2022 κοινή υπουργική απόφαση και συμπληρωματικά και κατά το μέρος που συνάδουν με την εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση και σύμφωνα με το πδ 1/2003 και την υπό στοιχεία Φ.350/54/147139/Ε3/29-10-2020 (Β’ 4758) υπουργική απόφαση.

Άρθρο 2
Επανακαθορίζουμε τις ημερομηνίες διεξαγωγής των διάφορων σταδίων της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) έτους 2022, ως εξής:

Α. Υποβολή υποψηφιοτήτων έως 14/10/2022 17/10/2022 (Βλέπε ΥΑ Φ.350/101/125719/E3/13-10-2022, ΦΕΚ 5306/Β/13-10-2022)
Β. Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων έως 21/10/2022.
Γ. Συγκρότηση εφορευτικών Επιτροπών έως 17/10/2022.
Δ. Αποστολή μηνύματος στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. για προμήθεια κωδικών πρόσβασης στο «ΖΕΥΣ» των εφορευτικών επιτροπών έως 20/10/2022.
Ε. Κατάρτιση και αποστολή εκλογικών καταλόγων στις εφορευτικές επιτροπές έως 21/10/2022.
ΣΤ. Καταχώριση των απαραίτητων στοιχείων για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας έως 26/10/2022.
Ζ. Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για την ενημέρωση των εκλογέων περί διεξαγωγής της διαδικασίας με ηλεκτρονική ψηφοφορίας έως 29/10/2022.
Η. Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για την ενημέρωση των εκλογέων με οδηγίες για την ψηφοφορία και αποστολή της (URL) έως 31/10/2022.
Θ. Αποστολή τρίτου υπενθυμιστικού ηλεκτρονικού μηνύματος με την (URL) έως 3/11/2022.

Άρθρο3 – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Διαβάστε την απόφαση σε ΦΕΚ

Share and Enjoy !
Shares