Το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Προϊσταμένων ΚΕΣΥ


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ.351.1/42/159788/E3/26-9-2018 (ΑΔΑ: 6ΚΒΤ4653ΠΣ-ΑΡΑ) του Υπουργείου Παιδείας

Στο ΦΕΚ 4196/Β/25-9-2018, δημοσιεύθηκε η υπ’ αρ. Φ.351.1/41/157241/Ε3/21-9-2018 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ)». Κατόπιν αυτών, το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας επιλογής Προϊσταμένων ΚΕΣΥ, που πρέπει να τηρηθεί, έχει ως εξής:

 • 28/9/2018 Έκδοση προκηρύξεων από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης
 • 8/10/2018 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας
 • Από 9/10/2018 έως 26/10/2018 Διαδικασία μοριοδότησης των υποψηφίων
 • 18/10/2018 Ανακοίνωση των πινάκων υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία. Στον πίνακα των μη δεκτών δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των υποψήφιων αλλά ο αριθμός μητρώου του εκπαιδευτικού καθώς και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης υποψηφιότητας του.
 • Από 19/10/2018 έως 23/10/2018 Κατάθεση ενστάσεων
 • 24/10/2018 έως 26/10/2018 Εκδίκαση ενστάσεων
 • 26/10/2018 Ανακοίνωση τελικών αναμορφωμένων πινάκων υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής
 • 26/10/2018 Ανακοίνωση αξιολογικών πινάκων υποψηφίων με βάση τα αντικειμενικά μόρια κατά φθίνουσα σειρά
 • Από 29/10/2018 έως 31/10/2018 Κατάθεση ενστάσεων
 • Έως 5/11/2018 Εκδίκαση ενστάσεων
 • 5/11/2018 Ανακοίνωση τελικών αναμορφωμένων αξιολογικών πινάκων υποψηφίων με βάση τα αντικειμενικά μόρια κατά φθίνουσα σειρά
 • 6/11/2018 Ανακοίνωση προγράμματος συνεντεύξεων
 • 8/11/2018 Έναρξη διαδικασίας συνεντεύξεων υποψηφίων.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares