Το χρονοδιάγραμμα της ΔΔΕ Φλώρινας για τη διαδικασία οργανικών τοποθετήσεων στην Ειδική Αγωγή Αφορά οριστικές τοποθετήσεις και βελτιώσεις θέσης


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 1776/24-03-2023 της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας

Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ανακοινώνεται:

Ο πίνακας κενών οργανικών θέσεων σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, όπως προσδιορίσθηκε με την αριθμ. 5/24-03- 2023 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.

Εκκινεί η διαδικασία για τις οργανικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών ΕΑΕ που περιήλθαν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας κατόπιν μετάθεσης, που αιτούνται βελτίωση θέσης, καθώς και για την οριστική τοποθέτηση των υπολοίπων εκπαιδευτικών ΕΑΕ που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες:

Οι αιτήσεις για δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ):
των εκπαιδευτικών που επιθυμούν οργανική τοποθέτηση σε σχολική μονάδα κατόπιν μετάθεσής τους στο ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, των εκπαιδευτικών που έχουν αιτηθεί βελτίωση θέσης, καθώς και των εκπαιδευτικών που έχουν αιτηθεί οριστική τοποθέτηση, θα υποβάλλονται αποκλειστικά ψηφιακά μέσω του συνδέσμου-εικονιδίου (link) «Αιτήσεις Βελτίωσης & Οριστικής Τοποθέτησης Ειδικής Αγωγής» που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.
Για τεχνικά ζητήματα που αφορούν τον ανωτέρω σύνδεσμο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Πληροφορικής στο τηλέφωνο 2385054570. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας (Γραφείο Πρωτοκόλλου – Γραφείο 8, τηλ. 2385054574).
Εμπρόθεσμες και έγκυρες θεωρούνται μόνον οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά (οποιαδήποτε στιγμή της κάθε ημέρας του οριζόμενου χρονικού περιθωρίου) από την Τρίτη 28-03-2023 και ώρα 09:00 π.μ. μέχρι και την Πέμπτη 30-03-2023 και ώρα 13:00μ.μ. Εφιστούμε την προσοχή στο ότι η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά και ολοκληρώνεται («κλείνει») αυτόματα την Πέμπτη 30-03-2023 και ώρα 13:00μ.μ..

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση την περίοδο του Νοεμβρίου 2022 (σύμφωνα με την 126437/Ε2/14-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΨ9546ΜΤΛΗ-ΨΤΗ εγκύκλιο μεταθέσεων του ΥΠΑΙΘ), καθώς και όσοι πήραν μετάθεση στο ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.

Επισημαίνεται ότι: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν οποιοδήποτε σχολείο ΕΑΕ (ΣΜΕΑΕ) ή τμήμα ένταξης (Τ. Ε) επιθυμούν (μέχρι και 20 επιλογές), ακόμη κι αν δεν εμφανίζεται κενό σε αυτό, καθώς από τη διαδικασία των βελτιώσεων ενδέχεται να προκύψουν επιπλέον κενά από αυτά που αναφέρονται στον αναμορφωμένο πίνακα κενών οργανικών θέσεων, ανά σχολική μονάδα ειδικής αγωγής και τμήμα ένταξης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, που ανακοινώνεται με το παρόν έγγραφο.

Διευκρινίζεται επίσης ότι σύμφωνα με το αρθ. 46 του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α/12-06-2020) ισχύει ότι:
«Στο άρθρο 16 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), μετά από την παρ. 3 προστίθεται παρ. 3Α ως εξής: “3Α. Οι τοποθετήσεις σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης πραγματοποιούνται μετά την κάλυψη όλων των κενών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) της οικείας περιοχής μετάθεσης. Αν οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν αίτηση προτίμησης για τις ΣΜΕΑΕ, κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης. Οι ΣΜΕΑΕ, στις οποίες υπάρχουν κενά, κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Κατόπιν αυτού, τοποθετούνται υποχρεωτικά οι εκπαιδευτικοί που έχουν τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης στις ΣΜΕΑΕ με τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Στη συνέχεια εξετάζονται οι προτιμήσεις για τοποθέτηση σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης. Τα ανωτέρω ισχύουν για τοποθετήσεις μετά από μετάθεση, διορισμό ή απόσπαση. Ειδικά οι προσλαμβανόμενοι προσωρινοί αναπληρωτές τοποθετούνται κατά τα ανωτέρω υπό τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 63 του ν. 4589/2019 (Α’ 13)».

  • Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ για κατάρτιση του προσωρινού πίνακα των τοποθετήσεων (Παρασκευή 31-03-2023 και ώρα 10:00 π.μ.).
  • Υποβολή αιτήσεων για εξέταση και διόρθωση των τυχόν λαθών ή παραλείψεων από την Παρασκευή 31- 03-2023 μέχρι και τη Δευτέρα 03-04-2023 και ώρα 13:00μ.μ.

Οι αιτήσεις νια εξέταση και διόρθωση των τυχόν λαθών η παραλείψεων  θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά (καθ’ όλη τη διάρκεια της κάθε ημέρας), με το πρότυπο αίτησης που συνοδεύει την παρούσα, στη διεύθυνση: mail@dide.flo.sch.gr, (Γραφείο Πρωτοκόλλου – Γραφείο 8 της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας) και απαιτείται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ εκ μέρους του υποβάλλοντος την αίτηση και τηλεφωνική επιβεβαίωση στο 2385054574 (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) ότι η αίτηση του όντως παραλήφθηκε και πρωτοκολλήθηκε (ώστε να γνωρίζει τον αριθμό πρωτοκόλλου της). Εμπρόθεσμες θα θεωρηθούν μόνον οι αιτήσεις που υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα 03-04-2023 και ώρα 13:00π.μ..

  • Συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας για την οριστικοποίηση των τοποθετήσεων μετά την εξέταση και τη διόρθωση των τυχόν λαθών ή παραλείψεων (Τρίτη 04-04-2023 και ώρα 09:00π.μ.).

Διαβάστε το έγγραφο και τον πίνακα κενών οργανικών θέσεων στις ΣΜΕΑΕ και στα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.)

Η αίτηση για διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων