Το χρονοδιάγραμμα της αξιολόγησης στο Δημόσιο για το 2017 Θα διενεργηθεί στο διάστημα από 10 Μαΐου 2018 έως 13 Ιουλίου 2018 μέσω του apografi.gov.gr


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/36/οικ.18809/24-5-2018 (ΑΔΑ: 6ΜΦ5465ΧΘΨ-ΗΑΦ) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Σε συνέχεια της με αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/35/οικ.18485/22-5-2018 (ΦΕΚ 1882/Β/24-5-2018) Υπουργικής Απόφασης, σας ενημερώνουμε ότι για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 οι σχετικές με την ηλεκτρονική αξιολόγηση ενέργειες διενεργούνται από 10 Μαΐου 2018 έως 13 Ιουλίου 2018.

Συγκεκριμένα, οι οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού, σύμφωνα με την αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/32/οικ.17115/10-5-2018 (ΑΔΑ: Ψ37Ρ465ΧΘΨ-ΦΚΒ) εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας, κλήθηκαν μέχρι τις 25 Μαΐου 2018 να διενεργήσουν τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες συμπληρώνοντας στην ηλεκτρονική εφαρμογή τα απαιτούμενα στοιχεία για κάθε αξιολογούμενο.

Η ως άνω προθεσμία παρατείνεται έως την 1η Ιουνίου 2018 για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

Κατά το χρονικό διάστημα από 4 Ιουνίου 2018 έως 14 Ιουνίου 2018 που ορίζει η Υπουργική Απόφαση, ο κάθε αξιολογούμενος – υπάλληλος ή προϊστάμενος οργανικής μονάδας – οφείλει να συμπληρώσει τα στοιχεία της Έκθεσης Αξιολόγησης που τον αφορούν, όπως αυτά ορίζονται στην με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768/22-12-2016 (ΑΔΑ: 6Π29465ΧΘΨ-61Λ) ΥΑ και να προχωρήσει στην υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης. Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς taxis.

Σε επόμενη φάση, και συγκεκριμένα στο χρονικό διάστημα από 15 Ιουνίου 2018 έως 29 Ιουνίου 2018 που ορίζει η Υπουργική Απόφαση, κάθε χρήστης που έχει οριστεί ως Αξιολογητής Α’, θα πρέπει να προβεί στην αξιολόγηση των υφισταμένων του, ως πρώτος ιεραρχικά προϊστάμενος, με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στα άρθρα 17 και 18 του ν. 4369/2016, συμπληρώνοντας τα πεδία που τον αφορούν, όπως αυτά ορίζονται στην αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768/22-12-2016 (ΑΔΑ: 6Π29465ΧΘΨ-61Λ) ΥΑ.

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι, προτού προβεί στη βαθμολόγηση, ο Αξιολογητής Α’, οφείλει καταρχάς να διενεργήσει Συμβουλευτική Συνέντευξη με καθέναν από τους υφισταμένους που υποχρεούται να αξιολογήσει, κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4369/2016, και να συμπληρώσει στην Έκθεση Αξιολόγησης τα βασικά σημεία της συνέντευξης. Υπενθυμίζεται ότι μετά τη συμπλήρωση των ανωτέρω ο αξιολογούμενος έχει δικαίωμα υποβολής απόψεων-αντιρρήσεων εντός δύο εργάσιμων (2) ημερών. Σε κάθε περίπτωση, ο Αξιολογητής Α’ θα πρέπει, αφού λάβει υπόψη τις τυχόν απόψεις-αντιρρήσεις του αξιολογούμενου, να συμπληρώσει τη βαθμολογία στα αντίστοιχα πεδία και να προχωρήσει στην υποβολή της Έκθεσης Αξιολόγησης το αργότερο μέχρι τις 29 Ιουνίου 2018.

Στην επόμενη φάση της διαδικασίας αξιολόγησης, και συγκεκριμένα στο χρονικό διάστημα από 2 Ιουλίου 2018 έως 13 Ιουλίου 2018 που ορίζει η Υπουργική Απόφαση, κάθε χρήστης που έχει οριστεί ως Αξιολογητής Β’, θα πρέπει να προβεί στην αξιολόγηση των υφισταμένων του, ως δεύτερος ιεραρχικά προϊστάμενος, με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στα άρθρα 17 και 18 του ν. 4369/2016, συμπληρώνοντας τα πεδία που τον αφορούν, όπως αυτά ορίζονται στην αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768/22-12-2016 (ΑΔΑ: 6Π29465ΧΘΨ-61Λ) ΥΑ. Στη συνέχεια, ο Αξιολογητής Β’ θα πρέπει να προχωρήσει στην υποβολή της Έκθεσης Αξιολόγησης το αργότερο μέχρι τις 13 Ιουλίου 2018.

Τέλος, προς διευκόλυνση των υπαλλήλων, στο διαδικτυακό τόπο http://apografi.gov.gr/ στη θεματική ενότητα Ηλεκτρονική Αξιολόγηση αναρτάται επικαιροποιημένο υλικό στα πεδία Θεσμικό πλαίσιο, Συχνές Ερωτήσεις και Οδηγίες Χρήσης.

Διαβάστε την εγκύκλιο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 15-6-2018

Με την ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/40/οικ.21465/14-6-2018 (ΦΕΚ 2271/Β/15-6-2018), το άρθρο 2 της ΥΑ ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/35/οικ.18485/22-5-2018 (ΦΕΚ 1882/Β/24-5-2018), αντικαταστάθηκε ως εξής:

«Άρθρο 2 – “Χρονικό διάστημα και επιμέρους φάσεις διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017”.
α. Ειδικά για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 οι σχετικές με την ηλεκτρονική αξιολόγηση ενέργειες διενεργούνται καταρχήν από 10/5/2018 έως 20/7/2018.
β. Από 10/5/2018 έως 1/6/2018 η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού / Προσωπικού εκτελεί τις απαραίτητες κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες για την έναρξη της συμπλήρωσης των εκθέσεων αξιολόγησης.
γ. Από 4/6/2018 έως 18/6/2018 ο αξιολογούμενος ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.
δ. Από 20/6/2018 έως 4/7/2018 ο α΄ αξιολογητής ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.
ε. Από 6/7/2018 έως 20/7/2018 ο β΄ αξιολογητής ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως».

Share and Enjoy !
Shares