Την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021 αρχίζει η Ενισχυτική Διδασκαλία στα Γυμνάσια Οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021 στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 156974/Δ2/02-12-2021 (ΑΔΑ: 9ΔΜΩ46ΜΤΛΗ-Δ47) του Υπουργείου Παιδείας

Την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021, οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) εκδίδουν τους Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών που θα διδάξουν στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας και από αυτούς επιλέγουν εκείνους που θα διδάξουν στην Ενισχυτική Διδασκαλία με βάση τη σειρά κατάταξής τους στους πίνακες και με βάση τις ανάγκες της κάθε ΔΔΕ.

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες ΔΔΕ μόνο την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 09:00, με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε ΣΚΑΕ.

Στη συνέχεια οι ΔΔΕ τοποθετούν τους επιλεγέντες εκπαιδευτικούς, εκδίδουν τις σχετικές Αποφάσεις Πρόσληψης και Τοποθέτησης και υπογράφονται οι συμβάσεις εργασίας.

Οι τοποθετήσεις διδασκόντων πραγματοποιούνται με απόφαση του Διευθυντή της οικείας ΔΔΕ με βάση την σειρά κατάταξης των υποψηφίων στον οικείο αξιολογικό πίνακα και τις δηλώσεις προτίμησης ΣΚΑΕ.

Οι τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021 παρουσιάζονται στα ΣΚΑΕ, και αρχίζει η διδασκαλία των μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα των ΣΚΑΕ.

Ως ημερομηνία έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας ορίζεται η Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021.

Διαβάστε την εγκύκλιο


Η ΥΑ 126316/Δ2/06-10-2021 (ΦΕΚ 4710/Β/12-10-2021) «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2021-2022»

Πόσοι εκπαιδευτικοί θα προσληφθούν ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Πόσοι εκπαιδευτικοί θα προσληφθούν στη Διεύθυνση ΔΕ Φλώρινας

Share and Enjoy !
Shares