Την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021 λήγουν τα μαθήματα για την Γ’ Τάξη των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ και των αντίστοιχων ΣΜΕΑΕ Στις 11-6-2021 η λήξη των μαθημάτων για τις υπόλοιπες δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Απόφαση 57891/ΓΔ4/24-052021 (ΦΕΚ 2145/Β/24-05-2021) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε την  τροποποίηση  της  υπό  στοιχεία  48293/ΓΔ4/27-4-2021  απόφασης  της  Υφυπουργού  Παιδείας  και Θρησκευμάτων «Λήξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους 2020-2021» (Β’ 1767), η οποία αντικαθίσταται ως εξής:

«Ορίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2020-2021 των ημερησίων και εσπερινών Γυμνασίων, Ειδικών Γυμνασίων, ημερησίων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων και Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, η 11η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή. Για τη Γ’ τάξη των ημερησίων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων και Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2020 – 2021 ορίζεται η 2α Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη.».

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 28-05-2021

Η ανωτέρω ΥΑ διορθώθηκε στο ΦΕΚ 2227/Β/27-05-2021 ως εξής:

Στην υπό στοιχεία 57891/ΓΔ4/24-05-2021 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 2145), στη σελίδα 24812, στην δεξιά στήλη, στον 6o στίχο εκ των κάτω, διορθώνεται:
από το εσφαλμένο: «… και Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων …»,
στο ορθό: «… καθώς και τη Δ’ τάξη των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων…».

Μετάβαση στο περιεχόμενο