Τι αλλάζει σχετικά με τις μακροχρόνιες άδειες εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ Καθορίζεται χρονικό πλαίσιο για την υποβολή και έγκριση των αιτήσεων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερος προγραμματισμός για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων


άκουσε το άρθρο

Άρθρο 125 του νόμου 4926/2022 (ΦΕΚ 82/Α/20-04-2022)

Σύμφωνα με το άρθρο 125 «Προγραμματισμός χορήγησης αδειών σε εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» του νόμου 4926/2022, που ισχύει από την δημοσίευσή του (20-04-2022) :

«Αιτήσεις εκπαιδευτικών και μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη χορήγηση, με ή χωρίς αποδοχές, μακροχρόνιων, πλέον των είκοσι (20) ημερών, αδειών σχετικών με την ανατροφή τέκνων, την ειδική προστασία της οικογένειας και της μητρότητας, τις διευκολύνσεις για οικογενειακούς λόγους, την υπηρεσιακή εκπαίδευση, την ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών και την ανάγκη προσωρινής εγκατάστασης στο εξωτερικό υποβάλλονται το αργότερο έως την 31η Μαΐου εκάστου έτους, η απόφαση χορήγησής τους εκδίδεται το αργότερο έως την 30ή Ιουνίου, και αφορά σε χρονικό διάστημα εντός του αμέσως επόμενου σχολικού έτους.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται αν
α) η ιδιότητα του εκπαιδευτικού ή μέλους ΕΕΠ ή μέλους ΕΒΠ αποκτάται μετά την 31η Μαΐου,
β) είναι αντικειμενικά αδύνατος ο προγραμματισμός του χρονικού διαστήματος, στο οποίο αφορά η αιτούμενη άδεια, όπως σε περιπτώσεις που δικαιολογούνται από λόγους υγείας ή από άλλους εξαιρετικούς λόγους που ανακύπτουν μετά την 31η Μαΐου και
γ) οι εκπαιδευτικοί ή τα μέλη ΕΕΠ ή τα μέλη ΕΒΠ έχουν αποσπαστεί σε εξωδιδακτικές θέσεις.»


Τι αναφέρει η αιτιολογική έκθεση επί του άρθρου 125:

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η ρύθμιση;
Η υποβολή αιτήσεων αδειών, με ή χωρίς αποδοχές, από τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), με την έναρξη και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, προκαλεί δυσκολίες ως προς τις τοποθετήσεις του εκπαιδευτικού δυναμικού, την κάλυψη των πραγματικών λειτουργικών κενών, καθώς και τον έγκαιρο και ορθολογικό προγραμματισμό των προσλήψεων προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.
Με τη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα του έγκαιρου χρονικού προγραμματισμού της υποβολής αιτήσεων αδειών για τις περιπτώσεις που οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) γνωρίζουν εκ των προτέρων τον λόγο της αιτούμενης άδειας, όπως συμβαίνει για τις άδειες, με ή χωρίς αποδοχές, σχετικά με την ανατροφή τέκνων, την ειδική προστασία της οικογένειας και της μητρότητας, τις διευκολύνσεις για οικογενειακούς λόγους και την υπηρεσιακή εκπαίδευση.

Στόχος της ρύθμισης:
Ο καθορισμός χρονικού πλαισίου για την υποβολή και έγκριση των αιτήσεων των εκπαιδευτικών, των μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΒΠ) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη χορήγηση αδειών άνω των είκοσι (20) ημερών, με ή χωρίς αποδοχές, για το επόμενο σχολικό έτος.

Συνέπειες της ρύθμισης :
Αποτρέπεται ο κίνδυνος ύπαρξης κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό, καθώς και σε Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ), κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και επιτυγχάνεται καλύτερος προγραμματισμός για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Διαβάστε τον νόμο 4926/2022 (ΦΕΚ 82/Α/20-04-2022)

Share and Enjoy !
Shares