Θεσμική δικτύωση φορέων για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού

Εγκύκλιος 448/18-2-2016 (ΑΔΑ:ΩΕΞΚ4653ΠΣ-ΒΙ5) του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ενημερώνει ότι:

I. δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η με αρ. πρωτ. 23/8-1-2016 συσταθείσα ομάδα εργασίας με το διακριτικό τίτλο «Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή» (Κ.Ε.Ε.) (7/13-01-2016 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) με στόχο την επιστημονική εποπτεία για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η Κ.Ε.Ε. υποστηρίζει τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλπ) σχετικά με θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της σχολικής βίας, του εκφοβισμού, της ξενοφοβίας, του ρατσισμού, του χουλιγκανισμού, της ομοφοβίας, των δικαιωμάτων του Παιδιού και γενικότερα της οργάνωσης του Δημοκρατικού Σχολείου, έπειτα από αίτημά τους.

II. διαμορφώνεται η θεσμική δικτύωση φορέων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού σε κεντρικό επίπεδο (ΥΠ.Π.Ε.Θ., Κ.Ε.Ε.) συναρμόδιων φορέων και οργάνων με στόχο τον συντονισμό των σχετικών δράσεων και πρωτοβουλιών για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου.

Διαβάστε περισσότερα στην εγκύκλιο

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο