Απόσπαση εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών και Υποδιευθυντών Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης

Αποφάσεις 212278/Κ1/29-12-2014 (ΑΔΑ:ΩΝ0Θ9-Ω33) και 212276/Κ1/29-12-2014 (ΑΔΑ:65579-Ρ0Α) του Υπουργείου Παιδείας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ … ➜ περισσότερα

Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Υποδιευθυντών στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)

Απόφαση 10693/11-9-2014 (ΑΔΑ:7ΡΡΨ9-ΠΟ9) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε ως κριτήρια επιλογής … ➜ περισσότερα

Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)

Απόφαση 10692/11-9-2014 (ΑΔΑ:ΩΞΡ09-ΔΟΧ) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε ως κριτήρια επιλογής … ➜ περισσότερα

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο