Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας Η θητεία των Διευθυντών είναι διετής και λήγει την 31-8-2018

Εγκύκλιος Κ1/67423/20-4-2016 (ΑΔΑ:797Ζ4653ΠΣ-Ζ8Ε) του Υπουργείου Παιδείας Η Γενική Γραμματεία Διά … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή διευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας Υποβολή αιτήσεων μέχρι 5-10-2015

Έγγραφο Κ1/151032/25-9-2015 (ΑΔΑ: ΩΛΙΤ465ΦΘ3-5ΦΔ) του Υπουργείου Παιδείας Η Γενική Γραμματεία … ➜ περισσότερα

Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ στα ΣΔΕ και τροποποίηση απόσπασης εκπαιδευτικού σε ΣΔΕ Για το σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση Κ1/143825/15-9-2015 (ΑΔΑ:7ΖΞΠ465ΦΘ3-7ΞΒ) του Υπουργείου Παιδείας Α) Αποσπούμε συμπληρωματικά για … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για το 2015-2016 Από 15 έως 22-7-2015 (Ανακοινοποίηση)

Εγκύκλιος 113736/Κ1/15-7-2015 (ΑΔΑ:ΒΧ4Ι465ΦΘ3-Φ6Ζ) του Υπουργείου Παιδείας Η Διεύθυνση δια Βίου … ➜ περισσότερα

Ανάκληση αποσπάσεων εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Απόφαση 12152/16-10-2014 (ΑΔΑ:7Σ299-ΜΒ3) του Υπουργείου Παιδείας Α Π Ο Φ … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση της αριθμ. 10815/16-9-2014 απόφασης αποσπάσεων στα ΣΔΕ 2014-2015

Απόφαση 11261/25-9-2014 (ΑΔΑ:7ΕΥΕ9-ΨΩΑ ) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε την αριθμ. … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή υποδιευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Προκήρυξη 9924/27-8-2014 (ΑΔΑ:ΩΟ689-Κ4Ψ) του Υπουργείου Παιδείας Η Γενική Γραμματεία Διά … ➜ περισσότερα

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Υποδιευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)

Απόφαση 9632/11-8-2014 (ΑΔΑ:Β3ΦΣ9-ΟΞ5) του Υπουργείου Παιδείας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την απόσπαση των … ➜ περισσότερα

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Διευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)

Απόφαση 9631/11-8-2014 (ΑΔΑ:Β3739-Ο54) του Υπουργείου Παιδείας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την απόσπαση των … ➜ περισσότερα

Οριστικοί Αξιολογικοί Πίνακες Επιλογής Υποψήφιων Διευθυντών και Υποδιευθυντών ΣΔΕ

Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 6612/27-6-2014 (ΑΔΑ:6ΨΗ99-ΦΞΕ) του Υπουργείου Παιδείας για … ➜ περισσότερα

Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Απόφαση 5953/23-6-2014 (ΑΔΑ:76ΦΤ9-Ξ2Ν, ΦΕΚ 1861/Β/8-7-2014) του Υπουργείου Παιδείας Τα Σχολεία … ➜ περισσότερα

Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή μονίμων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)

Απόφαση 6200/26-6-2014 (ΑΔΑ:7ΙΜΓ9-ΘΤΥ) του Υπουργείου Παιδείας Το ΥΠΑΙΘ με την … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) – Ετήσια ή διετής η θητεία;

Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 6612/27-6-2014 (ΑΔΑ:6ΨΗ99-ΦΞΕ) του Υπουργείου Παιδείας για … ➜ περισσότερα

Κριτήρια επιλογής θητείας Διευθυντών των Ιερατικών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Ι.Σ.Δ.Ε.).

ΥΑ 44050/Α2/24-3-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΗΧ9-Δ52, ΦΕΚ918/Β/11-4-2014) 1. Η επιλογή Διευθυντών στα Ιερατικά … ➜ περισσότερα

Αποσπάσεις Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για το σχολικό έτος 2013-2014

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η 11251/4-10-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΛ49-7Γ6) απόφαση με … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας για το 2013-2014

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) εξέδωσε την 9760/23-8-2013 (ΑΔΑ ΒΛΩ29-Ν0Ρ), … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο