Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το 2023-2024 Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέσω του mySchool

Εγκύκλιος 141355/Δ4/15-11-2022 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, … ➜ περισσότερα

Οι σχολικές μεταβολές στα ΕΠΑΛ και στα ΕΝΕΕΓΥ-Λ προϋποθέτουν εισήγηση του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) Αφού ανιχνεύσουν τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας στην οικεία Περιφέρεια

Απόφαση K3/30446/17-03-2022 (ΦΕΚ 1324/Β/21-03-2022, ΑΔΑ: 6ΦΔΓ46ΜΤΛΗ-Γ7Θ) του Υπουργείου Παιδείας Εισαγωγή … ➜ περισσότερα

Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το 2022-2023 Το χρονοδιάγραμμα υποβολής προτάσεων για ίδρυση, κατάργηση ή συγχώνευση σχολικών μονάδων

Εγκύκλιος 141901/ΓΔ4/01-11-2021 του Υπουργείου Παιδείας προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και … ➜ περισσότερα

Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2018-2019 Προτάσεις για ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, μετατροπές, προσθήκες/καταργήσεις τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ και στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια

Εγκύκλιος 154110/Δ1/18-9-2017 (ΑΔΑ:6ΩΩΒ4653ΠΣ-ΒΞΣ) του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με την ισχύουσα … ➜ περισσότερα

Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2017-2018 Ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, προαγωγές, υποβιβασμοί, μετατροπές, προσθήκες/καταργήσεις τομέων στα ΕΠΑΛ

Εγκύκλιος 184954/ΓΔ4/3-11-2016 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με τις διατάξεις των … ➜ περισσότερα

Υποβολή Προτάσεων για ίδρυση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εγκύκλιος 36548/Δ3/2-3-2016 (ΑΔΑ:7ΒΨΦ4653ΠΣ-30Ψ) του Υπουργείου Παιδείας Προσκαλούμε τους Περιφερειακούς Διευθυντές … ➜ περισσότερα

Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017 Αφορά ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, προαγωγές, υποβιβασμούς, μετατροπές

Εγκύκλιος 211744 /ΓΔ4/23-12-2015 του Υπουργείου Παιδείας Για τις μεταβολές των … ➜ περισσότερα

Ανακλήθηκε η εγκύκλιος για τις μεταβολές στις σχολικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης

Έγγραφο Φ11/23499/Δ4/12-2-2015 του Υπουργείου Παιδείας Ενόψει επικείμενων νομοθετικών ρυθμίσεων ανακαλείται … ➜ περισσότερα

Μεταβολές σχολικών μονάδων Επαγγελματικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το 2015-2016

Εγκύκλιος Φ11/21498/Δ4/9-2-2015 του Υπουργείου Παιδείας Με στόχο την κάλυψη των … ➜ περισσότερα

Η εγκύκλιος για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων κατά το σχολικό έτος 2015-2016

Εγκύκλιος 206025/Δ2/17-12-2014 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με τις διατάξεις των … ➜ περισσότερα

Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015

Εγκύκλιος 169106/Δ4/7-11-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1Β9-4ΦΞ) Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προχωρά … ➜ περισσότερα