ΥΠΠΕΘ – Σε ΦΕΚ η ΚΥΑ για τη Χορήγηση Αντιστοιχίας Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Των Κατόχων Τίτλων Ειδικοτήτων από το «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας»

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τ. Β΄ 1301/ 16-4-19 η κοινή απόφαση … ➜ περισσότερα

Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων Διπλωματούχων Μηχανικών Πολυτεχνικών Σχολών

Προεδρικό Διάταγμα 99/2018 -Τεύχος Α’ 187/05.11.2018 – Ρύθμιση του επαγγέλματος … ➜ περισσότερα

Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους των ΕΠΑΛ Αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης

Απόφαση Φ23/35437/Δ4/1-3-2018 (ΦΕΚ 771/Β/3-3-2018) του Υπουργείου Παιδείας Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα … ➜ περισσότερα

Χορήγηση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους κατόχους τίτλου ΕΠΑΛ του ν. 4186/2013 Κατ' αντιστοιχία με προϋφιστάμενα αντίστοιχα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης

Απόφαση Φ12/9691/Δ4/20-1-2017 (ΦΕΚ 210/Β/30-1-2017, ΑΔΑ:Ψ3ΤΨ4653ΠΣ-8ΜΗ) του Υπουργείου Παιδείας Έχοντας υπόψη … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο