Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος επιμόρφωσης ανέρχεται στις είκοσι (20) ώρες


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 176818/Ε3/28-12-2020 (ΑΔΑ: 98ΠΧ46ΜΤΛΗ-ΡΧΓ) του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε σύμπραξη με οκτώ (8) φορείς (Πανεπιστήμιο Πειραιά, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ΙΤΥΕ-Διόφαντος), προχώρησε το προηγούμενο διάστημα σε ενέργειες για την υλοποίηση της δράσης, η οποία αφορά στην ταχύρρυθμη επιμόρφωση του συνόλου των εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Σκοπός της δράσης είναι η αξιοποίηση του κεκτημένου της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η περαιτέρω καλλιέργεια των γνώσεων και ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών σε παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις, με την υποστήριξη των σύγχρονων ψηφιακών μέσων, που χρησιμοποιούνται σε συνθήκες τεχνολογικά εμπλουτισμένης δια ζώσης εκπαίδευσης, καθώς και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Α) Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών

Πρώτη περίοδος υποβολής αιτήσεων: από 28 Δεκεμβρίου 2020 έως 5 Ιανουαρίου 2021

Για τις ανάγκες της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει δημιουργηθεί Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Επιμορφωτών. Δεδομένου τούτου, όσοι επιθυμούν να αναλάβουν ρόλο επιμορφωτή και πληρούν τουλάχιστον μία (1) προϋπόθεση εκ των δύο (2) παρακάτω, καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ένταξή τους στο εν λόγω Μητρώο Επιμορφωτών.

α) Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναπληρωτές, μόνιμοι ή ωρομίσθιοι, που υπηρετούν κατά το σχολικό έτος 2020-2021 σε δημόσιες ή ιδιωτικές εκπαιδευτικές δομές της Επικράτειας (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΕΕΚ, ΣΕΚ, ΚΠΕ, ΚΕΣΥ) Γενικής ή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου,
β) Μέλη Δ.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π./Ε.E.Π. και επιστημονικοί συνεργάτες με διδακτική εμπειρία στο Πανεπιστήμιο, στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας που θα επιλέξουν ως επιμορφωτές. Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους, ώστε να ενταχθούν στο Μητρώο σύμφωνα με τον κλάδο ή την ειδικότητά τους, ενώ όσον αφορά τα Μέλη Δ.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π./Ε.E.Π. και τους επιστημονικούς συνεργάτες, λαμβάνοντας υπόψη τη διδακτική τους εμπειρία στο Πανεπιστήμιο, στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας, που θα επιλέξουν ως επιμορφωτές.

Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων στο ως άνω Μητρώο θα γίνεται κατά περιόδους, προς κάλυψη τυχόν αναγκών που θα προκύπτουν.

1η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο Μητρώο Επιμορφωτών: από Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020 έως Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να εισέρχονται στην ιστοσελίδα https://t4e.sch.gr/, και συγκεκριμένα στο υποσύστημα Μητρώου Επιμορφωτών https://registry-t4e.sch.gr/, εντός του οποίου βρίσκεται διαθέσιμη η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για τη διαδικασία συμμετοχής.

Οι επιμορφωτές λαμβάνουν βεβαίωση Απασχόλησης δια της οποίας βεβαιώνεται ότι συμμετείχαν, ως επιμορφωτές, στο εν θέματι πρόγραμμα.

Β) Δήλωση Συμμετοχής Εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, (Αναπληρωτές ή Μόνιμοι ή Ωρομίσθιοι) στο πρόγραμμα επιμόρφωσης ως επιμορφούμενοι

Καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο παρόν πρόγραμμα επιμόρφωσης, με την ιδιότητα του επιμορφούμενου, οι εξής:

α) Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναπληρωτές, μόνιμοι ή ωρομίσθιοι, που υπηρετούν κατά το σχολικό έτος 2020-2021 σε δημόσιες σχολικές μονάδες της επικράτειας ή του εξωτερικού (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΕΕΚ) Γενικής ή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,

β) Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υπηρετούν κατά το σχολικό έτος 2020-2021 με απόσπαση σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία ΥΠΑΙΘ, ΠΔΕ, ΔΙΠΕ, ΔΙΔΕ, σε ανεξάρτητες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες και σε εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου).

Η συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος επιμόρφωσης ανέρχεται στις είκοσι (20) ώρες σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) εβδομάδων, οι οποίες κατανέμονται σε δέκα (10) ώρες σύγχρονης επιμόρφωσης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και σε δέκα (10) ώρες ασύγχρονης επιμόρφωσης, μέσω χρήσης αντίστοιχων εργαλείων τηλεκπαίδευσης.

Η δήλωση συμμετοχής πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του έργου (http://trainees.t4e.sch.gr/). Οι εκπαιδευτικοί συνδέονται στο εν λόγω σύστημα αξιοποιώντας τα στοιχεία πρόσβασής τους στο ΠΣΔ (sch.gr) και επιλέγουν ημέρα και ώρα επιμόρφωσης για την πραγματοποίηση των δέκα (10) ωρών σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης (π.χ. Τετάρτη 18:00-19:30).

Οι ενδιαφερόμενοι μετά την ολοκλήρωση της αίτησής τους και αφού η τελευταία τύχει της δέουσας επεξεργασίας από τους συμπράττοντες φορείς, λαμβάνουν ηλεκτρονικό μήνυμα (email), δια του οποίου πληροφορούνται για το τμήμα επιμόρφωσης που εντάσσονται, ανάλογα με την ειδικότητά τους. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι λαμβάνουν σχετική βεβαίωση παρακολούθησης της επιμόρφωσης.

Γ) Έναρξη Προγράμματος Επιμόρφωσης

Η έναρξη του προγράμματος τοποθετείται ως εξής:

  • Έναρξη Πιλοτικής Εφαρμογής (Δεκέμβριος 2020): Εντός του Δεκεμβρίου 2020 ανακοινώνεται το πρώτο, πιλοτικό τμήμα επιμόρφωσης στην ειδικότητα των Μαθηματικών (ΠΕ03).
  • Έναρξη Προγράμματος Επιμόρφωσης (Ιανουάριος 2021): Το πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ξεκινά εντός του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021 και θα διαρκέσει οκτώ (8) εβδομάδες (10 ώρες σύγχρονη και 10 ώρες ασύγχρονη τηλεκπαίδευση).

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας http://t4e.sch.gr. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις που αφορούν το Μητρώο Επιμορφωτών, μπορείτε να απευθυνθείτε στο helpdesk που έχει δημιουργηθεί από τη Σύμπραξη των ΑΕΙ ως εξής:
– Μέσω τηλεφώνου 210-5381328 ώρες 10.00-22.00
– Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: helpdesk@t4e.sch.gr

Διαβάστε την εγκύκλιο

Διαβάστε την σχετική απόφαση 174545/Ε3/22-12-2020 (ΦΕΚ 5727/Β/28-12-2020) του ΥΠΑΙΘ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 15-01-2021

Η αρχική απόφαση τροποποιήθηκε με την 5125/Ε3/15-01-2021 (ΦΕΚ 87/Β/15-01-2021) του ΥΠΑΙΘ